Innovaties, veranderingen en projecten zijn niet altijd even succesvol. Ondanks de inspiratie en inzet van de betrokkenen staat de uitkomst altijd onder druk van het gehele krachtenveld van spelers. Stijlflexibiliteit, de vaardigheid om het gedrag aan te passen aan de gegeven situatie, bepaalt in veel gevallen de mate van invloed op de omgeving. De succesfactor-scan levert belangrijke informatie over de collectieve aspecten. De Mindsonar® test geeft informatie over de individuele denkstijlen die aan de basis liggen van het individuele en collectieve gedrag. De combinatie van deze twee instrumenten geeft een antwoord op de vraag: Welke manier van denken verhoogt de kans dat ik invloed kan uitoefenen op het succes?

Wat is de succesfactor-scan?

De succesfactorscan inventariseert wat mensen ervaren in de onderstroom van innovaties (projecten of verandertrajecten). Het vertrekpunt van deze inventarisatie is een streeftoestand voor elk van de zeven factoren.

 1. Het werken in een collectieve context: ‘We zijn bereid en in staat om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.
 1. Co-creatie: ‘We streven naar een krachtige manier van samenwerken waarmee we duurzame uitkomsten neerzetten.’
 1. Gezamenlijk leiderschap: ‘We inspireren elkaar om vanuit verbinding in beweging te blijven naar een integrale en duurzame uitkomst’.
 1. Communicatie: ‘We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar voldoende begrijpen en aanvoelen’.
 1. Leren en kennisdeling: ‘We kunnen goed anticiperen doordat we kennis en ervaring met elkaar delen en in de dagelijkse praktijk toepassen’.
 1. Aanpassingsvermogen: ‘Indien nodig zorgen we voor een goed gebalanceerde verandering van onderliggende sturing, structuur en cultuur’.
 1. Authentiek handelen: ‘Door onze interactie met anderen leveren we een zinvolle bijdrage aan het grotere sociale systeem waarin we werken’.

Wat meet Mindsonar®?

Onze manier van denken bepaalt in sterke mate hoe we ons voelen en hoe we handelen.

MindSonar® is een methode waarmee onze maatstaven en denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MindSonar meet niet wat u denkt, maar hoe u denkt. Het inventariseert uw persoonlijke denkstijl – of die van uw team of uw organisatie – in dertien facetten of dimensies, ook wel ‘metaprogramma’s’ genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van uw unieke denkstijl in een bepaalde situatie.

 1. Proactief of reactief?
  Ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?
 2. Naartoe of weg van?
  Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?
 3. Interne of externe referentie?
  Ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik op anderen af om te weten wat goed of fout is?
 4. Opties of procedures?
  Denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?
 5. Voldoet wel of voldoet niet?
  Richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?
 6. Controle binnen of buiten zelf?
  Heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal, of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?
 7. Handhaving, ontwikkeling of verandering?
  Houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?
 8. Globaal of specifiek?
  Denk ik in grote lijnen of let ik op de details?
 9. Mensen, activiteiten of informatie?
  Wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?
 10. Concept, structuur of gebruik?
  Ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?
 11. Samen, nabijheid of alleen?
  Houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?
 12. Heden, verleden of toekomst?
  Op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meest gericht?
 13. Visueel, auditief of kinesthetisch? Denk ik meer in beelden, meer in geluiden of meer in gevoelens?

De succesfactor-scan met Mindsonar®

De combinatie van succesfactoren en denkstijlen gebruik ik regelmatig bij professionalisering van bijvoorbeeld project- of productmanagement en bij (internationale) coaching en training.

Met de a2Results® Team app maak ik de succesbeleving en samenwerking in een team snel bespreekbaar. Met Mindsonar® krijg je snel en effectief inzicht in de Mindset van de teamleden. Door de combinatie komt je snel tot inzichten en interventies om te verbeteren.

Opdrachten met Mindsonar en a2Results

Masterclass Mindset voor succes

Uitkomsten onderzoek ‘verschil maken als verbinder’

 

Meer weten?

Wat zijn succesfactoren, succesmarkers en de a2Results Team app

Achtergrond Mindsonar®

Contact opnemen 

 

 

BewarenBewaren